RÓWNIEŻ NA BLOGU:

11 lipca 2024

Jak i dlaczego GEMO zapewnia wzrost efektywności projektów wdrożeń i rozwoju systemów zarządzania projektami w inżynierskich firmach projektowych?

Bon mot jaki mieliśmy szansę ostatnio usłyszeć podczas wdrażania systemu zarządzania firmą projektową Wayman to GEMO (Good Enough to Move On). Mimo, iż zajmujemy się zawodowo tworzeniem systemu, który systematyzuje działania zespołów projektowych i ułatwia projektantom oraz inżynierom zarzadzanie projektami i całym portfolio działań, to nie zetknęliśmy się z tym sformułowaniem. Jest to dość zaskakujące, bo GEMO w pewnym sensie jest filozofią działania, w której drzemie wielki potencjał w kontekście wdrażania systemu zarządzania firmą projektową.

 

Choć dokładna geneza tego powiedzenia jest trudna do ustalenia, warto przyjrzeć się kontekstowi, w jakim mogło ono powstać oraz osobom, które mogły przyczynić się do jego popularyzacji. Powiedzenie "Good Enough to Move On" wpisuje się w szerszy nurt filozofii zarządzania, która odrzuca perfekcjonizm na rzecz pragmatyzmu i efektywności. Wywodzi się z praktyk stosowanych w branży oprogramowania dedykowanego inżynierii, gdzie szybkie dostarczanie działających produktów jest kluczowe. W takim kontekście GEMO jest częścią podejścia iteracyjnego i inkrementalnego, które zakłada, że lepiej dostarczyć działające rozwiązanie, które można poprawiać w kolejnych cyklach, niż opóźniać wdrożenie w nieskończoność, dążąc do perfekcji. Tworząc rozwiązania dla firm projektowych, które zaspokajają bardzo istotne potrzeby dla organizacji i prowadzą do znaczącego wzrostu efektywności procesu projektowania. W tym sensie jako zespół Wayman poczuliśmy się dokładnie tak jak projektanci, którzy w toku wdrożenia systemu orientują się, że ich naturalne działania, cotygodniowe narady projektowe itp. są już akademicko opisane i skategoryzowane w teorii Cyklu Deminga (PDCA).

 

Kluczowe w filozofii GEMO (Good Enough to Move On) jest podejście polegające na uznaniu pewnego etapu pracy za wystarczająco dobry, aby przejść do kolejnego kroku, zamiast dążyć do perfekcji na każdym etapie. W praktyce oznacza to zaakceptowanie pewnego poziomu niedoskonałości, jeśli nie wpływa on znacząco na ostateczny wynik. Podejście to jest szczególnie przydatne w dynamicznych środowiskach, gdzie czas i zasoby są ograniczone.

 

Na etapie planowania wdrożenia systemu Wayman, jednym z najważniejszych wyzwań jest określenie celów i wymagań biznesowych. Podejście GEMO w tym kontekście oznacza skupienie się na najważniejszych funkcjonalnościach systemu, które przyniosą natychmiastowe korzyści dla organizacji. Zamiast szczegółowej analizy każdego możliwego scenariusza, warto skupić się na tych, które są kluczowe dla sukcesu projektu. Analiza przedwdrożeniowa koncentrująca się na potrzebach, prowadzona z aktywnym udziałem zarządu zawsze prowadzi do wykrystalizowania potrzeb i określenia zakresu oraz harmonogramu wdrożenia gwarantującego implementację najbardziej racjonalnej z punktu widzenia firmy konfiguracji systemu.

 

Warto pamiętać o tym, że system Wayman można wdrażać etapami, co pozwala na szybkie uzyskanie pierwszych korzyści i stopniowe rozszerzanie funkcjonalności. GEMO w tym przypadku polega na wdrażaniu poszczególnych modułów systemu, które są „wystarczająco dobre”, aby mogły być używane przez użytkowników, nawet jeśli nie są jeszcze w pełni zoptymalizowane. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko zacząć korzystać z nowych narzędzi, a ewentualne problemy mogą być rozwiązane na bieżąco.

 

Kolejny krok to faza testów w dedykowanym środowisku, podejście GEMO sugeruje, aby nie przeciągać fazy testów w nieskończoność, ale przeprowadzić je na tyle dokładnie, aby wykryć największe błędy i niedoskonałości. Ważne jest, aby po wdrożeniu systemu zbierać regularnie feedback od użytkowników i wprowadzać niezbędne poprawki. Taki iteracyjny proces pozwala na ciągłe doskonalenie systemu bez opóźniania jego użytkowania.

 

Szkolenie użytkowników systemu Wayman powinno być przeprowadzone w sposób umożliwiający im szybkie rozpoczęcie pracy z nowym narzędziem. GEMO w kontekście szkoleń oznacza, że użytkownicy powinni otrzymać wystarczającą wiedzę, aby móc efektywnie korzystać z systemu, nawet jeśli nie poznają wszystkich zaawansowanych funkcji od razu. Stopniowe wprowadzanie bardziej zaawansowanych szkoleń może odbywać się w miarę, jak użytkownicy nabierają doświadczenia.

 

Wdrażanie systemu zarządzania Wayman z wykorzystaniem podejścia GEMO (Good Enough to Move On) może znacznie przyspieszyć proces implementacji i przynieść szybsze korzyści dla organizacji. Skupienie się na kluczowych funkcjonalnościach, etapowe wdrażanie, iteracyjne testowanie i feedback oraz efektywne szkolenia to kluczowe elementy tego podejścia. Dzięki GEMO organizacje mogą lepiej zarządzać zasobami, szybciej adaptować się do zmian i zwiększyć zaangażowanie użytkowników, co w efekcie prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania systemu Wayman. Kończąc część merytoryczną i dotyczącą bezpośrednio tematyki zarządzania procesem projektowania w wielobranżowych firmach inżynierskich przedstawiamy zestawienie najważniejszych korzyści z zastosowania filozofii GEMO w procesie wdrażania Wayman.

 

  1. Szybsze osiąganie rezultatów: Skupienie się na kluczowych funkcjonalnościach i etapowe wdrażanie systemu pozwala na szybkie uzyskanie pierwszych korzyści.
  2. Efektywne zarządzanie zasobami: Ograniczenie dążenia do perfekcji na każdym etapie pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów.
  3. Elastyczność i adaptacyjność: Możliwość szybkiego reagowania na zmiany i wprowadzania poprawek na bieżąco zwiększa elastyczność procesu wdrażania.
  4. Lepsze zaangażowanie użytkowników: Regularne zbieranie feedbacku i stopniowe doskonalenie systemu sprzyja większemu zaangażowaniu użytkowników i lepszemu dostosowaniu narzędzia do ich potrzeb.

 

Nie jest wykluczone, że czytelnicy naszego bloga świetnie znają filozofię GEMO i jedyną nowością jest dla nich umieszczenie tego terminu w kontekście wdrażania systemu zarzadzania portfelem projektów inżynierskich Wayman. Jeśli jednak jest inaczej i poza treściami merytorycznymi czytelnik chciałby poznać kilka ciekawostek dotyczących GEMO to można je znaleźć poniżej.

 

Jednym z możliwych pionierów filozofii GEMO może być Jeff Sutherland, współtwórca metodyki Scrum. Scrum, jako jedna z metod zwinnego zarządzania projektami (Agile), kładzie duży nacisk na iteracyjne podejście do rozwoju oprogramowania, gdzie zespoły dostarczają działające produkty w krótkich cyklach, zwanych sprintami. Sutherland często podkreślał znaczenie dostarczania "wystarczająco dobrego" produktu, który można następnie ulepszać, ale to tylko legenda z obszaru zarządzania, którą właśnie ożywiliśmy.

 

GEMO ma również swoje korzenie w zasadach Lean Management, które promują eliminację marnotrawstwa i skupienie się na dostarczaniu wartości dla klienta. Podejście to, rozwinięte przez Taiichi Ohno w Toyota Production System, podkreśla znaczenie szybkiego identyfikowania i eliminowania problemów, co jest bliskie idei GEMO.

 

Podobieństwa do GEMO można znaleźć także w filozofii Kaizen, która promuje ciągłe doskonalenie i małe, stopniowe zmiany. Zamiast dążyć do dużych, perfekcyjnych kroków, Kaizen skupia się na małych ulepszeniach, które sumują się do znaczących rezultatów w dłuższym czasie.

 

W świecie startupów GEMO jest często wykorzystywane jako przeciwieństwo podejścia do onistycznego, które może prowadzić do opóźnień i niewypałów. Zasada "launch fast, fail fast" (szybko wprowadź na rynek, szybko ponieś porażkę) jest blisko związana z GEMO, promując szybkie testowanie pomysłów i adaptację na podstawie feedbacku rynkowego.

 

GEMO znalazło również zastosowanie w edukacji, gdzie promuje się podejście "sufficient mastery" (wystarczające opanowanie/wystarczający poziom doskonałości) zamiast dążenia do perfekcji w każdej dziedzinie. Uczniowie są zachęcani do przechodzenia do bardziej zaawansowanych tematów po osiągnięciu wystarczającej biegłości w podstawach, co sprzyja bardziej dynamicznemu i zrównoważonemu procesowi nauki.

 

Choć dokładna geneza powiedzenia GEMO jest trudna do ustalenia, jego filozofia jest głęboko zakorzeniona w praktykach zarządzania projektami, Lean Management i Agile. Dzięki swojemu pragmatycznemu podejściu GEMO zyskało popularność w różnych dziedzinach, od technologii po edukację, promując efektywność i elastyczność w osiąganiu celów o choć od zawsze była integralną częścią wdrażania Wayman w firmach projektowo-inżynierskich od kilkunastu dni jest także powiązana definicyjnie i stała się integralną częścią naszego myślenia o procesie wdrożenia.

 

Autor: Piotr Bilon

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)