RÓWNIEŻ NA BLOGU:

27 October 2022

Prospekty na przyszłość w zarządzaniu portfelem projektów

Wspólne cechy użytkowników Wayman

 

Wayman od ponad 11 lat zajmujemy się tworzeniem, rozwojem i implementacją systemu zarządzania firmą projektową. Użytkownicy naszego systemu zawsze wykonują dokumentację techniczną, która stanowi istotny element projektów realizowanych samodzielnie przez firmy inżynierskie lub przez klientów biur projektowych. Tworzenie lub przetwarzanie dokumentacji technicznej lub innej formy (np. modelu i bazy danych BIM) technicznej definicji projektowanego obiektu jest wspólną cechą użytkowników systemu Wayman, tak samo jak fakt zatrudniania inżynierów i projektantów oraz realizacja wielu projektów w tym samym czasie.

 

Wayman – wyspecjalizowane narzędzie do zarządzania portfelem projektów

 

Ta ostatnia cecha oznacza, że stosując powszechnie przyjętą w obszarze zarządzania projektami składnie można powiedzieć, że Wayman jest podmiotem wyspecjalizowanym w obszarze zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management), a naszą niszą są inżynierskie firmy projektowe. Jednym z istotnych działań podejmowanych przez Wayman jest ciągłe poszukiwanie innowacyjnych metod wsparcia procesu zarządzania realizacją projektów i ich praktyczna implementacja w taki sposób, aby przyniosła ona maksymalne benefity szerokiemu gronu użytkowników naszego systemu. Użytkownicy Wayman, doskonaląc każdego dnia efektywność swojego procesu, poszukują odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości realizowanych przez nich projektów, podobnie w Wayman istotną dla nas kwestią jest perspektywa na przyszłość dla dziedziny zarządzania portfelem projektów.

 

70 lat badań procesu zarządzania portfelem projektów

 

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie o perspektywy przyszłości warto pokusić się o refleksję i analizę przeszłości. Zarządzanie portfelem projektów jest obszarem zainteresowania ludzkości od ponad 70 lat, tak daleko sięgają przynajmniej dostępne w prasie i materiałach branżowych publikacje i rezultaty badań naukowych. Wiele z obecnie stosowanych w biurach projektowych metod wspierających zarzadzanie pochodzi właśnie z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Mimo iż metody te na pierwszy rzut oka wydają się archaiczne, to ich stosowanie nie powinno nikogo dziwić, gdyż znajdujące się na drugim krańcu spektrum nowoczesne metodologie, oparte na zaawansowanej matematyce, często cierpią na brak łatwej możliwości ich implementacji w praktyce i są po prostu zbyt skomplikowane dla kierownika projektu zmagającego się każdego dnia z brutalną rzeczywistością. Może ktoś powie, że to syndrom „too busy to innovate”, ale takie są właśnie realia inżynierskich firm projektowych. Mimo to uważamy, że nadal warto jest poznać historyczną narrację, choćby z tego powodu, że w ten sposób mamy szansę na pełniejsze poznanie dziedziny, w której na co dzień funkcjonujemy i uczymy się na udokumentowanych błędach innych. Dla wielu kierowników projektów i osób zarządzających firmami projektowymi analiza stanu obecnej wiedzy może być odkrywczym i inspirującym doświadczeniem.

 

Historyczne trendy w zarządzaniu portfelem projektów

 

Jednym z najciekawszych materiałów dotyczących historii rozwoju dziedziny zarządzania portfelem projektów jest opracowanie Larsa Kristiana Hansena i Pera Svejviga, którzy w niezwykle ustrukturyzowany sposób wyodrębnili siedem głównych nurtów, które ukształtowały zarządzanie portfelem projektów, jako dziedzinę nauki. Na początku lat pięćdziesiątych koncentrowano się na wyborze właściwych projektów i ich optymalizacji (Portfolio Selection and Optimisation). Warto podkreślić, że ten nurt jest w sposób ciągły rozwijany i jest on powiązany z technikami, z których najnowsze są systemy wspierające proces podejmowania decyzji, także te oparte na sztucznej inteligencji. Kolejny chronologicznie trend to Management of Project Ideas niosący ze sobą szereg praktycznych rozwiązań w zakresie poprawy kontroli, zarządzania jakością, rozwiązywania problemów i formalizacją. Wraz z globalnym kryzysem ekonomicznym w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku pojawiła się potrzeba zwiększonej kontroli użycia i ograniczenia wykorzystania zasobów w procesie realizacji projektów. W tym okresie wykształcił się często nadal stosowany model stage-gate, który obecnie jest udoskonalany w celu zwiększenia jego skalowalności i dopasowania do rozwiązań bazujących na podejściu agile. Lata 90 przyniosły z kolei koncepcję stosowania procedur i najlepszych praktyk, ewoluując w kierunku tworzenia w firmach ekosystemów realizacji projektów. W tym okresie wykształcił się także termin Project Management Office, jako odrębny byt w organizacji, powiązany z macierzową strukturą organizacyjną. Początek dwudziestego pierwszego wieku to nieco abstrakcyjna na pierwszy rzut oka koncepcja strategicznego zorientowania portfolio, która rozszerzyła klasyczne znaczenie słowa efektywność w odniesieniu do zarządzania portfelem projektów na górnolotne i strategiczne wartości jak wpływ na ekosystem, ekologię, zdrowie, bezpieczeństwo, aspekty społeczne, socjologiczne i długoterminowe wartości biznesowe. Równolegle do dysponującego dużym potencjałem dla akademickich rozważań rozwojem strategicznej orientacji portfolio, na początku dwudziestego wieku rozpoczął się trend koncentrujący się na rozwiązaniach łatwiej aplikowanych w rzeczywistości, który przyniósł szereg praktycznych rozwiązań dla odpowiedzialnych za realizację projektów managerów średniego szczebla. W tym właśnie czasie, w konsekwencji wyraźnego deficytu rozwiązań wspierających zarządzanie portfelem projektów w organizacjach macierzowych pojawił się system Wayman, jako rozwiązanie dedykowane dla firm sektora projektowo-inżynieryjnego. Wayman odnalazł się w rzeczywistości, wpisał w niszę i w sposób ciągły rozwija i dostarcza kolejne, coraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania.

 

Gotowość organizacji na zmianę – cel badań rozwojowych Wayman

 

Obecnie zarówno w zakresie badań i prac rozwojowych prowadzonych w Wayman, także w kooperacji z Politechniką Gdańską koncentrujemy się na wsparciu naszych użytkowników w efektywnej adaptacji do zmian i przygotowaniu organizacji na rzeczywiste lub potencjalne zmiany. Interesujemy się efektywnością i głęboko wierzymy, że wszystkie funkcjonalności, których implementacja wiąże się z mniejszymi nakładami niż spodziewane profity są warte ewaluacji, szczególnie jeśli są tworzone w odpowiedzi na jasno sprecyzowane potrzeby użytkowników. Jednym z projektów rozwojowych realizowanym obecnie przez Wayman jest zautomatyzowany proces optymalizacji zasobów, który naszym zdaniem może w znaczący sposób skrócić nakłady czasu potrzebnego na wykonanie przez managerów projektów alternatywnych planów, których przygotowanie wymuszają ciągłe zmiany na projektach. Jednocześnie dzięki szybkiemu i równoległemu generowaniu potencjalnych wariantów przyszłości zwiększa się jakość podejmowanych decyzji przy równoległym skróceniu czasu potrzebnego na przygotowanie danych wsadowych, niezbędnych do podjęcia decyzji. W realizacji tego ambitnego projektu planujemy podejmować dialog z użytkownikami systemu Wayman, nieprzerwanie dążąc do utrzymania wdrożeniowego charakteru naszych badań, które realizujemy w zgodzie z aktualnym trendem konieczności jak najlepszego zagwarantowania gotowości firm projektowych na zmiany.

 

Design and implementation of Spectrum Marketing | 2023 All rights reserved.

Get to know the Wayman system

Social media

Contact

email: contact@wayman.pl

phone: +48 663 466 517

Wayman Sp. z o.o.

Piotra Skargi 14/2, Gdynia

Pawia 9 (High5ive), Cracow

Poland